Land ska med lag byggas

 

Krigsmaterial Lag (1992:1300)     SoS föreskrift om information och journalföring(2008:14)    

Förvaltningslagen FL(1986:223)     Tryckfrihetsförordningen TF(1949:105)     Yttrandefrihetsgrundlag YGL(1991:1469)

Offentlighets- och sekretesslag OSL(2009:400)     Arkivlag (1990:782)     Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation     Opinion 05/2012 on Cloud Computing

Personuppgiftslagen PuL(1998:204)     Personuppgiftsförordningen PuF(1998:1191)     Direktiv 95/46 EU-PUL     California PuL

Insiderlag (2000:1086)     Om Insiderlagen     GRAMM–LEACH–BLILEY ACT     HIPAA     Lag (2006:351) om genetisk integritet;

Socialtjänstlagen     Patientsäkerhetslagen     Lag (2006:351) om stöd till funktionshindrade  Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Hälso- och sjukvårdsL (1982:763)  PatientdataL (2008:355)  PatientdataF (2008:360)  Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

Riksarkivets föreskrift (2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar  Riksarkivets föreskrift (2013:4) om arkivlokaler

SäkerhetsskyddsL (1996:627)  Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)  Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd FFS2003:7

Lag (2006:544) SKL åtgärder vid extraordinära händelser     Förordning (2006:637) om SKL åtgärder vid extraordinära händelser

Myndigheternas spamhantering     SKL Digitalsophantering     The Can Spam Act     Can Spam Act Compliance

Brottsbalken BrB(1962:700)    Rättegångsbalken (1942:740)    Miljöbalk (1998:808)    L O U (2007:1091)    Kameraövervakningslag (2013:460)

Aktiebolagslagen ABL(2005:551)     Handelsbolagslagen (1980:1102)     Lag (1990:409) skydd för företagshemligheter     Jordabalk (1970:994)

Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning    FöretagshemlighetsL (1999:409)    RevisionsL (2000:832)   

Ekonomiska föreningslagen (1987:667)     Bostadsrättslägen BrfL(1991:614)     SamfL (1973:1150)     Stiftelselag (1994:1220)

KöpL(1990:931)    KonsumentKöpL (1990:932)    Avtalslag i konsumentfrågor AVLK(1994:1512)    Konsumenttjänstlag (1985:716)

Lag (2002:562) om e-handel     Kval.elekt.sign. Lag (2000:832)     Produktansvarslag (1992:18)    Produktsäkerhetslagen (2004:451)   

Avtalslagen AvtL(1915:218)     MarknadsföringsL (2008:486)     Konkurslag (1987:672)    GåvoL (1936:83) GodtrosLag (1986:796)

PrisinformationsL (2004:347)    KontrollavgiftsL (1984:318)    BetaltjänstL (201:751)    Konsumentkreditlagen KKrL (1992:830)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)    Näringsidkare avtal Lag (1984:292)    Lag (1978:599) om avbet.köp naringsidkare

1924 års Lag (1924:323)     Bokföringslag (1999:1078)     Kollektivavtalsför.(1976:1021)

Sambolagen (2003:376)     Förslag till samboavtal     Paketreselagen (1992:1672)     Lag (1997:218) om tidsdelat boende     Lag Bank- & finans(2004:297)

TV-licens Lag (1989:41)   Lag (1992:1514) om mått- & mätdon   Förordning (1994:99) vatten/värme-mätare   Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Körkortlag (1998:488)  Yrkestrafiklag (1998:490)  Yrkesförarkompetenslag(2007:1157)  Yrkesförarkompetensförordning (2007:1470)

Äktenskapsbalken (1987:230)    Ärvdabalken (1958:637)    Järnvägslag (2004:519)